Czasopismo specjalistyczne od 1946 r. wspierające polską gastronomię

Junior Culinary Cap

JuniorCulinaryCap

„Junior Culinary Cap” po raz trzeci

5 lutego 2020 r. odbędzie się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Junior Culinary Cap”. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy oraz firma Unilever, Hotel Kongresowy – Centrum Biznesu i Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Konkurs „Junior Culinary Cap” organizowany jest pod patronatem Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy według zasad regulaminowych (WACS) World Association of Chefs Societies.

Cele główne konkursu to:

– kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii gastronomii w Polsce,

– doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych,

– podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią,

– doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich profili szkół gastronomicznych, którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 21 roku życia. W konkursie nie mogą brać udziału osoby uczęszczające do szkół: pomaturalnych, policealnych oraz wyższych. Wymagana jest pisemna zgoda nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu, pełniącego funkcję opiekuna zespołu. Potwierdzeniem wyrażonej zgody jest dokument z podpisami, z czytelną pieczątką szkoły. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy / współpracownicy czy rodzina Organizatora.

Konkurs odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu Al. Solidarności 34 25-323 w Kielcach. Początek rywalizacji konkursowych o godz. 9.30. Odprawa uczestników Konkursu – godz. 8.40.

Uczestnicy startują w zespołach jednoosobowych. Opiekun uczestnika musi być reprezentantem szkoły, z której pochodzi uczestnik konkursu. Uczestnik Konkursu Kulinarnego powinien zaprezentować umiejętności w przygotowaniu oryginalnych dań kuchni ciepłej w nowoczesnej aranżacji.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu Kulinarnego czuwać będzie Profesjonalne Jury degustacyjne/ techniczne.

Pierwszy etap:

Kwalifikacja – przygotowanie, nadesłanie zgłoszenia i receptur, opisu produkcyjnego oraz zdjęcia potrawy (dania głównego), według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego (zał. nr 1, 2 i 3)

Drugi etap – część praktyczna:

Wykonanie 6 porcji dania głównego według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego.

Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 8 uczestników na podstawie przesłanych materiałów kwalifikacyjnych opisanych w Regulaminie.

W czasie trwania naboru do Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie. W Konkursie nie będą uwzględnione zgłoszenia niekompletne, nieczytelne i nieprawidłowe oraz zawierające nieprawdziwe informacje, dane więcej niż jednej osoby lub więcej niż jednej potrawy.

Kwalifikacji dokona Profesjonalne Jury składające się z szefów kuchni i kucharzy, którzy są członkami Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

Regulamin konkursu oraz załączniki będą dostępne na stronie internetowej Fundacji:

www.fundacjakulinarnakielce.pl

Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu będzie traktowane równoznacznie z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

Nauczyciel – opiekun oddelegowany przez Szkołę w dniu konkursu odpowiada za powierzonych mu uczniów oraz sprzęt, który został przywieziony przez uczestników.

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz wspólne zdjęcie odbędzie się po zakończeniu konkursu.

Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy i upominki rzeczowe od sponsorów, a laureaci dyplomy, medale, statuetki i nagrody rzeczowe od sponsorów, zaproszenia na szkolenia kulinarne. Szkoła, której uczestnik zwycięży otrzyma Puchar Grand Prix i podziękowanie za wysiłek i wkład w kształcenie uczniów. Puchar Grand Prix ufunduje zarząd Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania powodu.

Zasady Konkursu

Etap I – kwalifikacja

Pierwszy etap polega na przesłaniu zgłoszenia w terminie do dnia 17.01.2020 r. na adres email: fundacjakulinarnakielce@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe Uczestnika Konkursu Kulinarnego:

– nazwisko opiekuna uczestnika danej szkoły oraz dane kontaktowe (adres służbowy, e-mail, telefon)

– zgodę na udział uczestnika w konkursie wyrażoną przez nauczyciela (instruktora praktycznej nauki zawodu) pełniącego funkcję opiekuna uczestnika.

– zgodę wyrażoną przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział danego uczestnika w konkursie – gdy uczestnik jest niepełnoletni (załącznik nr 3)

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu przygotowane receptury i opisy produkcyjne potraw zgodnych z tematem konkursu wraz ze zdjęciem potrawy (rozmiar preferowany 640×480)

W recepturze powinny zostać zastosowane następujące produkty lub ich elementy:

Danie główne:

Filet z kaczki

Warzywa korzeniowe (dowolny rodzaj)

Primerba Knorr Professional (dowolny smak)

Każda receptura musi zawierać:

– nazwę potrawy

– normatywy surowcowe na 6 porcji

– opis sposobu wykonania

– zdjęcie potrawy (rozmiar preferowany 640×480)

Osoby do kontaktów bezpośrednich z ramienia Organizatora:

Szef Konkursu: Hubert Sanecki – tel: 530 616 777

Kwalifikacji uczestników do II etapu konkursu dokona Jury opisane przez Organizatora w Regulaminie.

Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie ogłoszona w mediach elektronicznych do wiadomości publicznej oraz na stronie www.fundacjakulinarnakielce.pl do dnia 22.01.2020 r.

Organizator konkursu zapewnia wszystkim finalistom i ich opiekunom nocleg w hotelu w którym odbywa się gala finałowa z 04.02.2020 r. na 05.02.2020r. wraz ze śniadaniem w dniu konkursu. Koszt noclegu i śniadania leży po stronie Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

Etap II – praktyczny

Plan dnia

8.00 – 8.30   Rejestracja uczestników Konkursu

8.40 – 9.15   Odprawa uczestników Konkursu . Omówienie Regulaminu konkursów, zasad oceniania i losowanie numerów startowych.

9.30 – 13.30   Rywalizacja w Konkursie Kulinarnym

9.30 – 13.30   Pokazy i specjalistyczne szkolenia zawodowe

14.00 – 14.30 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

Konkurs Kulinarny – zasady

Warunkiem przystąpienia do zmagań konkursowych jest:

posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika

posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych

posiadanie ubrania kucharskiego w postaci – białej bluzy kucharskiej (na bluzie dopuszczalny jest tylko logotyp szkoły). Zapaskę i czapkę kucharską zapewnia Organizator.

Drugi etap polega na:

przygotowaniu 6 porcji dania głównego

zaprezentowaniu przygotowanych potraw na talerzach, zaaranżowanych według inwencji twórczej uczestników

przygotowane potrawy (5 porcji) zostaną poddane ocenie Jury. Jedna porcja zostanie zaprezentowana na stole przygotowanym przez Organizatora. Dozwolone jest wystawienie wizytówki z nazwą szkoły i nazwami potraw.

jeśli zażąda tego Jury, uczestnicy konkursu zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące przygotowanych potraw.

Czas przygotowania potraw konkursowych wynosi 90 minut.

Drużyny startują w dwóch sesjach czasowych po cztery osoby.

W jednej sesji czasowej dwóch uczestników wchodzą na stanowisko o określonej godzinie, kolejne dwie osoby w odstępie 15 minut po sygnale Jury technicznego.

Do dyspozycji uczestników Konkursu Kulinarnego zostanie udostępnione stanowisko technologiczne wyposażone w: stół roboczy, jedną kuchnie indukcyjną, piec konwekcyjny (1 na dwóch uczestników) dostęp do wody, dostęp do lodówki chłodniczej i zamrażarki. (Uczestnik ma możliwość podłączenia jednej dodatkowej kuchenki indukcyjnej, którą będzie miał ze sobą. Może też, używać dowolnego, własnego sprzętu elektryczno – mechanicznego do wykonania swojej potrawy jeżeli będzie to zgodne z zasadami BHP oraz HACCP ).

Naczynia do kuchni indukcyjnej, noże, deski i inny drobny sprzęt specjalistyczny uczestnicy Konkursu Kulinarnego organizują we własnym zakresie.

Organizator zapewni każdej drużynie uczestniczącej w konkursie następujące produkty do przygotowania potraw (jako składniki obowiązkowe do zastosowania):

Filet z kaczki

Primerba Knorr Professjonal – 1 szt. (smak wynikający z receptury)

Produkty obowiązkowe do zastosowania w Konkursie Kulinarnym przez uczestników muszą być użyte do przygotowania potraw konkursowych, lecz nie muszą być wykorzystane w całości.

Pozostałe produkty do przygotowania dań konkursowych każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie (przywozi ze sobą). Wymaga się zaprezentowania potraw konkursowych na zastawie własnej uczestników konkursu.

Rodzaj zastawy stołowej nie ma wpływu na punktację.

W ramach konkursu uczestniczące zespoły zobowiązane są do przygotowania potraw zgodnie z przesłanymi w zgłoszeniu recepturami.

Nie zezwala się na stosowanie:

sztucznych dekoracji

przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków

gotowych sosów (fond, majonez, ketchup – dopuszczalne jako podstawa)

przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów

gotowych farszów

uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw i ciast

Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów:

warzywa i owoce – umyte, obrane, niekrojone

grzyby – umyte, blanszowane, niekrojone

ziemniaki, cebula – obrane, niekrojone

Uczestnicy Konkursu Kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe 10 minut przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienia się z wyposażaniem stanowiska.

Kryteria oceny w Konkursie Kulinarnym:

Dania konkursowe będą oceniane przez Jury w/g następujących parametrów:

Jury techniczne / degustacyjne

Kreatywność dania, kolorystyka, tekstury elementów – maksymalnie 20 punktów

Spójny dobór składników, proporcjonalność dania, gramatura – maksymalnie 15 punktów

Połączenia smakowe w daniu – maksymalnie 40 punktów

Prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych – maksymalnie 10 punktów

Organizacja i higiena pracy – maksymalnie 15 punktów

Przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań konkursowych karane będzie punktami ujemnymi: 1 minuta = minus 1 punkt. Po 15 minutach przekroczenia czasu konkursowego praca ekipy kucharskiej zostanie zatrzymana, a danie poddane ocenie jury.

Postanowienie końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników Konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób i potraw.

Kapituła Konkursu

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy

Szczegóły na stronie organizatora:

Aktualności

Mistrzowie Smaku wracają

Gdzie wybrać się na najlepszy obiad lub kolację? Gdzie zjeść najsmaczniejszą pizzę i burgera? Który kelner, barman i menedżer restauracji najlepiej odpowiada na potrzeby klientów?

Kilka słów o Przeglądzie Gastronomicznym

Czasopismo naukowe docierające poprzez prenumeratę do sprofilowanego odbiorcy z branży gastronomicznej.

Wśród naszych autorów są znawcy skutecznych technik zarządzania i marketingu w gastronomii i hotelarstwie, a także najlepsi w kraju specjaliści z zakresu żywienia oraz technologii gastronomicznych.

Autor za publikację artykułu w "PG" otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Publikowane artykuły zawierają nie tylko cenne wskazówki dla osób zawodowo związanych z gastronomicznym biznesem, ale służą też nauczycielom i uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich.

ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 pok. 322
01-595 Warszawa

Przegląd Gastronomiczny © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Fabryka Dobrych Stron